Škola online

Google Classroom

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnost školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy za účelem kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějích předpisů, především vyhláškou 197/2016.

Aktivity ŠPP zajištuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Hlavním cílem je zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy a rozšíření oblastí primární prevence.

Specifické výukové potřeby

Dětem se specifickými výukovými potřebami věnujeme zvláštní pozrnost a péči. Využíváme k tomu nejem zkušenosti pedagogů, ale také asistenty pedagoga a školního asistenta. Složitější případy konzultujeme se Speciálním pedagogickým centrem, Erbenova 16, Šumperk https://www.spc-sumperk.cz nebo s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Husitská 12, Šumperk https://ppp-olomouc.cz/sumperk/, se kterými úzce spolupracujeme v průběhu celého školního roku. Tato pracoviště provádějí odborná speciálně pedagogická a psychologická vyšetření žáků s poruchami učení či chování, žáků zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných, sociálně znevýhodněných, případně žáků mimořádně nadaných. Můžete zde najít odborné pracovníky – speciální pedagogy, psychology a logopedy.

Mezi činnost ŠPP patří mimo jiné:

 • koordinace poradenských služeb ve škole,
 • evidence dopručení ke vzdělávání a jejich archivace,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • řešení problémů spojených se školní docházkou,
 • sledování účinnosti preventivních programů,
 • prevence školního neúspěchu žáků,
 • prohlubování komunikace mezi školou a rodiči,
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Hana Hofschneiderová - výchovný poradce

 • tel. 583 236 072, 739 013 662
 • email: zshrabenov@zshrabenov.cz
 • konzultační hodiny po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Taklová - školní metodik prevence

 • tel. 583 236 072
 • konzultační hodiny po telefonické domluvě

dále třídní učitelé.