Škola online

Google Classroom

ZÁPIS DO MŠ HRABENOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informace k zápisu do MŠ Hrabenov pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v úterý 12. 5. 2020 od 9.00 – 12.00 hod. Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, prohlášení o očkování, rodný list dítěte.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

c) poštou

d) osobní podání přímo v prostorách MŠ Hrabenov - v úterý 12. května 2020 v době 9:00 – 12:00 hodin (případně i jindy po telefonické domluvě).

Formulář žádosti a prohlášení o očkování je ke stažení na školních webových stránkách ( zshrabenov.cz) v záložce Mateřská škola. Pokud nemá zákonný zástupce možnost vytisknout si formulář předem, může žádost vyplnit přímo v MŠ Hrabenov 12. 5. 2020 od 9.00 – 12.00 hod. Pro další informace můžete volat na tel. 739 404 572

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. K žádosti, je potřeba doložit Prohlášení zákonného zástupce o tom, že dítě se pravidelným očkováním podrobilo.

Lékařské potvrzení je nutné doložit dodatečně po skončení mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.